Thiện và ác giao tranh trên khung vải
Sơn dầu nhấp nhô chiến luỹ chiến hào
Nhìn tranh bỗng... cả mình và khung vải
Muốn tan ra trong tủi thẹn kiếp người


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004