Có thể người Vũ trụ đến rồi nhưng chưa có cuộc tiếp xúc
Bởi chúng ta, những người tù của không gian, thời gian
Trong đảo nhốt tù quá ư chật hẹp
Chưa đủ tự do để nắm bàn tay họ


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004