Ngài có phép lạ đọc được ý nghĩ của tôi
Xin thưa, đấy là sự thật
Lời của miệng vừa rồi xin đừng chấp!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004