Nàng Tô Thị mong chồng, hoá đá
Đá cũng đủ màu da!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004