Mỗi suy nghĩ u tối
Tự xây nhà mồ lương tâm


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004