Tôi là tôi của bây giờ
Còn là tôi nữa sang bờ hôm mai?
Soi trong vầng sáng phút này
Thực hay đang ảo đổi thay khó lường?


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004