Chúng ta quyết liệt giành nhau cái đích mỗi chặng đường
Còn đích cuối của cuộc đời
Cứ lịch sự nhường nhau đến trước


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004