Vị yêu nếm ngọt ngào
ăn thật thì cay


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004