Gặp ánh nhìn nửa thu, nửa hạ
Tôi biết rằng trời đất đã sang xuân


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004