Em có thể đợi anh nhiều mùa ngô, mùa lúa
Nhưng sợi tóc trên đầu chẳng đợi em


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004