Hai chúng tôi cùng sinh ra trong sợ hãi:
Đớn - hèn - bọt - bèo và can - đảm - kim - cương


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004