Muốn ly dị với thói quen xấu của mình
Lại lo đứa con tinh thần phải rơi vào côi cút!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004