Hình như chị ấy mang phơi áo
Tiện tay, mình cũng kéo ngăn bàn
Có đôi kỷ niệm toan hong lại
Lá nhắc nhẹ kìa, một chấm than!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004