Cây trút lá để nhận phần giá lạnh
Vô tích sự thân này thì áo dạ, áo len


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004