Dung dăng dung dẻ
Nắc nẻ du xuân
Qua lối ngõ gần
Gọi bầu gọi bạn
Qua con đường lớn
Gọi tàu gọi xe
Ra khỏi luỹ tre
Gọi phường gọi phố
Bay lên vũ trụ
Gọi trăng gọi sao
Nhìn từ trên ca
Nhớ nhà chóng mặt
Trở về trái đất
Hoa lá vẫy chào
Hội hát đồng dao
Hội thi thêu gấm
Tùng tùng tiếng trống
Nhai mía nấu cơm
Trâu thi ăm rơm
Người vào hội vật
Xem đu ngửa mặt
Xem vái cúi đầu
Chen trước lấn sau
Một bầy con trẻ
Dung dăng dung dẻ
Nắc nẻ du xuân…