Non hoang tranh vẽ chập hai ngàn
Nước mấy dòng thanh ngọc mấy hàn
Niềm cũ sinh linh đeo ắt nặng
Cật chưng hồ hải đặt chưa an
Những vì thánh chúa âu đời trị
Khá kể thân nhàn tiếc tuổi tàn
Thừa chỉ ai rằng thời khó ngặt
Túi thơ chứa hết mọi giang san.


Chữ Nôm:
筃荒幀尾蟄侼岸
搩亖匇清玉亖寒
念寠生靈刁乙裵
詰徵湖海達諸安
仍為聖主謳圅治
可計身閑惜歲殘
承旨埃浪時庫兀
覰撪貯歇每江山