Lểu thểu chưa nên tiết trượng phu
疗  少 渚 年 血 丈夫
Miễn  là  phỏng dạng  đạo tiên nho
免 罗 倣  羕 道 仙 儒
Chè mai đêm nguyệt dậy xem bóng
茶 枚 胋 月 曳 占 俸
Phiến sách ngày xuân ngồi chấm câu
片 柵 勜 春 坐 枕 拘
Dưới công danh đeo khổ nhục
儛 工名 刀 苦 肉
Trong dại dột có phong lưu
冲 呆突 固 丰 流
Mấy người bạn cũ thi đỗ
氽 圡伴 寠 詩 杜
Lá ngô đồng thủa mạt thu .
蘿 吳仝 輸 * 末 秋