Nếu có ai đó tìm kiếm từ cuộc sống tốt đẹp một cái gì vượt quá chính nó
thì đó không phải là cuộc sống tốt đẹp mà anh ta đang tìm kiếm.
(PLOTINUS)


Và trong chuyến du hành không định hướng
ta đã trải qua những khoảnh
khắc diệu kỳ