buồn buồn chiết xuất vô hình
rót cho đêm uống để mình uống đêm
uống rồi lại muốn uống thêm
thật nhiều thiên hạ để đêm uống mình
từ vô hình đến hữu hình
muốn đang là cái mà mình không đang


(23.01.2004)