mưa được nghỉ làm chủ nhật
sao còn rấm rức rơi
tôi được cơ may hèn hạ
sao tim không chịu câm lời


(08.08.2004)