có đúng và có sai
điều này sai hoặc đúng


(03.01.2004)