cái giường nó đắp cái chăn
còn hai sinh thể lộn lăn trên sàn
hai con vi khuẩn dã man
trêu ngươi giữa lúc bất an như vầy
thơ cái đâu thơ đực đây


(10.01.2004)