đau khổ làm gì cho khổ đau
nỗi buồn như ánh sáng vò nhàu
nỗi buồn là những niềm vui chết
khóc thì cứ khóc nỡ chôn sâu?

đem giết nỗi buồn
có được đâu
buồn sẽ dịu khi họ bạc đầu
rồi hóa niềm vui?
buồn không chết…
buồn
cho ta
sống
đậm
sâu


(2000)