Và cuối cùng chỉ còn lại En-xa
Bao giấc mộng, bấy lần thơ bị giết
Hồn thế kỷ chớp trên nghìn trang viết
Trang vô cùng: Đôi mắt En-xa...


En-xa Tri-ô-lê, người vợ tuyệt vời, nguồn thi hứng vô tận của nhà thơ Pháp nổi tiếng Lu-i A-ra-gông

1990

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998