Nếu như em biết ta thương nhớ
Chắc thư không chậm đến vô tình
Nếu như em biết ta không ngủ
Chăn áo sum vầy có nhẹ thênh?


1990

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998