Nếu như em biết ta thương nhớ
Chắc thư không chậm đến vô tình
Nếu như em biết ta không ngủ
Chăn áo sum vầy có nhẹ thênh?


1990

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998