Buổi ấy vườn thơm hoa bỗng rộ
Tiếc xuân không dám một nhành trao
Người đi mơ mãi màu hoa đỏ
Hoa đỏ - mùa thay có khac màu?


12-1-1986

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998