Một đời người quá ngắn
Một ngày sao quá dài
Bao nhiêu Sao Hôm lặn
Chẳng mọc thành Sao Mai


8-1992

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998