Lẽ nào đà tuổi bốn muơi
Lẽ nào bạc nửa góc trời thế a?
Mùa xuân còn chẳng vì ta
Này hoa, này mắt... như là cợt nhau


31-12-1994

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998