Khói nước, mây chiều, bóng núi tan
Người tới, người đi, ngàn lại ngàn
Thơ như sương lệ nhoà vai áo
Phơi ướt bao ngày nắng thế gian


19-9-1987

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998