Khói nước, mây chiều, bóng núi tan
Người tới, người đi, ngàn lại ngàn
Thơ như sương lệ nhoà vai áo
Phơi ướt bao ngày nắng thế gian


19-9-1987

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998