35.00
Đăng ngày 13/11/2014 05:30, số lượt xem: 377

Sống thời giữ lấy chữ nhân
Đến khi ta thác sẽ gần Phật hơn
Công cha nghĩa mẹ nhớ ơn
Quý yêu Tổ quốc giang sơn từng ngày
Kinh cầu chuỗi hạt lần tay
Nghe lời Phật dạy lành thay tâm mình
Đạo pháp tín ngưỡng tâm linh
Soi đường dẫn lối chúng sinh an lành!

Tháng 06-2014