Chưa có đánh giá nào
6 bài thơ
Tạo ngày 22/11/2015 13:44 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Chia ngũ cốc (NXB Hội nhà văn, 2015).