Ai đem nắng mùa thu
Nhuộm vàng ươm quả thị
Trên cành, tay em đu
Dưới cành đây có chị

Thị chín gom chặt lồng
Em chuyền sang tay chị
Chị ơi có thích không?
Lát thôi là đầy bị

Bất chợt một quả rơi
Vì tay em chậm trễ
Chị nhìn em chị cười:
- Cô Tấm nào rơi thế?