Có một dòng sông đẹp
Có một chiếc cầu xinh
Có bao nhiêu người đã
Chọn nơi đây, trầm mình.