Nơi từng chìm trong đao binh
Bây giờ - một làn nước xanh

Chốn từng tỵ hiềm tranh chấp
Bây giờ - một làn cỏ biếc

Chỉ có máu là không mất được
Vẫn ngàn năm thắm đỏ sông Hồng

Thỉnh thoảng cụ Rùa lại cất đầu bên tháp
Như làm chứng những lần vay - trả

Ôi, ngàn năm Thăng Long


Ngày 10-12-2008

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012