Cao hoàng dựng nghiệp rực huân danh
Các thánh truyền ngôi nghiệp lớn thành
Giúp rập cần người, nêu tướng tướng
Giữ gìn yên nước, luyện nhung binh
Điềm lành, nườm nượp anh tài giúp
Dòng dõi đời đời nghiệp đế vinh
Vững chắc ngàn năm nền thịnh trị
Muôn phương múa hát điệu thanh bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)