Đoá hồng anh nhận ngày xa cách
Chẳng có gai nào sao nhói đau
Giây phút xa xưa là vĩnh viễn
Suốt đời ẩn hiện mãi trong nhau!


Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009