Viếng Quang Dũng

Anh nơi im lặng bên kia
Có nhớ sương bay phố hè
Gió thổi trắng trời sông Mã
Chiều mây dốc núi gọi về


Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992