Tặng Quang Dũng

Tàu điện xa dần phía chợ Mơ
Phòng văn được phút lặng không ngờ
Hoạ mi ai nhốt sau lồng trúc
Vọng tiếng rừng sang góp với thơ


10-1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]