Tặng Quang Dũng

Tàu điện xa dần phía chợ Mơ
Phòng văn được phút lặng không ngờ
Hoạ mi ai nhốt sau lồng trúc
Vọng tiếng rừng sang góp với thơ


10-1973

Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 1996