Tập thơ Thức với những tập mờ (NXB Hội Nhà văn, 2014).