Lại đuổi hươu đồng rộng
Ném bút theo việc quân
Tung hoành kế chưa đạt
Khảng khái chí hãy còn
Chống gậy gặp Thiên tử
Ruổi ngưa ra cửa quan
Xin dây trói Nam Việt
Tựa xa thu cõi đông
Gắng gỏi lên núi dốc
Ẩn hiện ngó đồng bằng
Chim lạnh kêu cây cổ
Vượn đêm hú núi hoang
Đã mòn mắt ngàn dặm
Quê xa mộng vương hồn
Há không sợ gian hiểm
"Quốc sĩ" nặng nghĩa ơn
Quý Bố không hứa hão
Hầu Doanh một lời tròn
Đời người cảm chí khí
Công danh mấy ai bàn.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)