Con mèo nhỏ
Nhỏ tí teo
Chẳng phải mèo,
Là Cam đó!

Cam của tôi
Không đời nào
Chén thịt chuột!

Khoái kẹo lạc,
Sô-cô-la
Lạ thế cơ?
Yêu Cam lắm!

Dì Solange nhủ:
Cam mãi thế
Chẳng lớn đâu!


(dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.