Rèm ngọc rủ buông lấp lánh đưa
Dạ hương man mác toả quanh nhà
Khách chơi vội ghép vần thơ lạ
Người đẹp liếc nhìn ảnh chiếu xa
Cửa cấm hồ tàn tranh báo sớm
Trong cung đèn lại vẫn chơi cờ
"Đêm dài dong đuốc" ta vui nữa
Vô hạn phong tình mấy chữ xưa


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)