Tuổi còn vụng dại tóc xanh
Múa ca đã luyện đủ vành ngoài trong.
Vương tôn quý khách ưng lòng
Một trận cười đổ như không trăm ngàn.
Phù dung mấy độ hồng nhan
E rằng chóng vánh ngày tàn tháng phai.
Gặp ai hiểu thấu cho ai
Chỉ mong dứt kiếp mật gai bọt bèo.
Trời cao vạn dặm cheo leo
Tay trong tay bước phiêu diêu bên đời.
Quên ngày phấn rụng son rơi
Khói sương trăng gió đầy vơi la đà.
Miễn sao đừng để người ta
Thấy em mây vẩn mưa sa sớm chiều.