Em biết đường đến anh,
Nhưng còn loanh quanh, chưa vội.
Em bận ngồi làm tính xem
Anh có điểm gì trừ và cộng.
Anh đào đã lại nở hoa,
Tháng năm trong vườn nhà trắng xoá.
Giản đơn phép cộng trừ,
Vậy mà không tìm ra đáp số.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)