Sương chiều nhẹ phủ tựa trong mơ
Liễu rũ bên hồ vương tóc tơ
Sóng biếc rì rào hôn ngọn cỏ
Gió yêu hoa thắm tới làm thơ


Nguồn: Di cảo, Lưu Quang Vũ, NXB Lao động, 2008