Tháng 5-2010, tuyển tập thơ “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” của nhà thơ Lưu Quang Vũ do nhà nghiên cứu-phê bình văn học Lưu Khánh Thơ biên tập được ra mắt. Tuyển tập bao gồm 129 bài thơ, trong đó có tám bài thơ chưa có trong danh sách các bài thơ của ông tại Thi Viện. 129 bài thơ này được chia làm năm phần sắp xếp theo trình tự thời gian. Do những nhóm bài thơ của Lưu Quang Vũ đã được Thi Viện sắp xếp ổn định, nên những bài còn lại trong tuyển tập này, chúng tôi sẽ đưa chung vào một nhóm mới, gọi là nhóm “Di cảo”.