Khắp nước can qua đến vậy ư
Tránh loạn năm trôi ẩn xó rừng
Thác réo suốt đêm không ngủ được
Thân làm lữ khách trút sầu tư

tửu tận tình do tại