Thu nguyệt kề sân thuở tạnh mưa,
Ngàn cây hây hẩy gió thanh đưa,
Vàng rây mấy khóm chồi cao thấp,
Bạc điểm đòi chùm bóng nhặt thưa.
Vẫy bút thơ tiên ngâm chẳng xiết,
Đầy bầu rượu thánh hứng thêm thừa.
Này này phong cảnh hòa tri kỉ,
Lọ thốt Lan Đình lại thắm sơ.