Mở mặt trần gian ức vạn người
Ðông tây nam bắc phải làm tôi.
Vài thanh gươm bạc xông trăm trận,
Mấy chiếc qua vàng đóng một nơi.
Kẻ trọng tam đồ hay bá gáy,
Người cao nhất phẩm cũng cầm tai.
Trăm năm tiêu sẵn kho vô tận,
Xếp túi kiền khôn chỉ việc ngồi.


Nguồn: Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 30