Cửa ngọc sinh thành giống lạ nhường,
Hoa hoa đua nở, nức mùi hương.
Má hồng mới học dồi phấn,
Nhụy ngọc chưa hề bén sương.
Khoe tốt hơn chưng vườn Lãng Uyển,
Kết đôi còn đợi chúa Đông hoàng.
Lại mừng được đất phồn hoa nữa,
Cành ngọc đôi khi kết quả vàng.